جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق مود غمگین لاو:

آلیس مونرو راجع به یه دوره‌ی افسردگی تو
زندگیش نوشته: «آنچه از دستم برمی‌آمد
با آنچه دلم میخواست انجام دهم منافات
داشت.» شاید این بدترین حسی باشه که
آدم میتونه تجربه کنه..

مشابه: