جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته لاو دوست دارم دو نفره مود:

یکی خاطراتش را دود میکند ، یکی دلتنگیش را و دیگری خودش را بی آنکه سیگاری آتش زده باشد !

مشابه: