جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته مود دپ غمگین لاو حق..:

میشل مونتنی میگفت:
«غم‌های کوچک پُر حرفند و غم‌های بزرگ لال»
و من این روزها چقدر لال شده ام!

مشابه: