جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته لاو طوری خاص مود تنهایی:

فراموش میشه
فراموش میشه
باز هم تاکید میکنم؛ فراموش میشه
کسی که فک میکردی بدون اون میمیری.

مشابه: