جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته استوری غمگین دپ مود تنهایی:

نمی‌دانم اما من:
در تنهایی خود غرق شده ام و در دلتنگی هایم غم هایم‌روییده!

مشابه: