جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته دپ غمگین مود لاو رفت..:

بیاین همینجا یچیزی بهتون بگم:
اگه واسه کسی مهم باشین
خودشو توموقعیتی قرارنمیده که شمارو از دست بده...!

مشابه: