جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ‌ نوشته حرف حق معرفت مرام ذات.:

﮼وسرانجام‌روشنی‌از‌راه‌میرسدو‌شب‌را‌تکه‌تکه‌میکند.

مشابه: