جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حق غمگین مود چرخ فلک:

یه موقعی هست حسرت چیزی و میخوری که ممکنه هیچوقت به دستش نیاری.
یه موقعی هم هست حسرت چیزیو میخوری که تو دستات بود ولی از دستش دادی،
دومی بدتره!

مشابه: