جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق تیکه خفن:)🥀:

نیازی نبود آن کسی ك می‌میرد هم خونت
باشد تا احساس کنی بخشی از وجودت را از
دست دادی..

مشابه: