جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه لاو طوری استوری:

مثلِ گرفتن بال از پرنده، تکه‌ای از وجودم را که از تو پر بود با خودت بردی.

مشابه: