جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ‌ نوشته غمگین دپ تتلو روح:):

تهش قراره بمیریم؟!
پس بیا نترسیم، به تهِ هیچی فک نکنیم.
ریسک کنیم، بدوییم، وقتی ناراحتیم گریه
کنیم، قهقه بزنیم، موزیکامونو گوش بدیم،
جریمه بشیم، بخوریم زمین، زیر بارون خیسِ
خیس بشیم، شب گردی کنیم، تو خیابونا
بدوییم، بخندیم! لعنتی بیا تا هستیم دیوونگی
کنیم و نترسیم.

مشابه: