جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری بسی زیبا الله مود حرف حق.:

نه کم بیار، نه ناامید شو؛
به وقتش خدا دستت رو می‌گیره😍🏼

مشابه: