جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته چند تکه ایی سری دپ غمگین.:

توی زندگی یه حقایقی هستش که میشه
فهمید، ولی نمیشه فهموند. آدما وقتی تو رو
نمی‌فهمن، به زبون خودشون ترجمت میکنن،
به زبون خودشون قضاوتت میکنن، و حتی
حکم میدن. اونجاست که ترجیح میدی
سکوت کنی. ترجیح میدی تنها باشی.

مشابه: