جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته دپ حرف حق غمگین مود..:

در گریختن رستگاری نیست، بمان
و چیزی از خودت بساز که نشکند.

مشابه: