جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه لاو همیشگیم..:

تو همونی هستی که تا آخرین لحظه ی که بیدارم
باهاش چت میکنم و تا آخرین لحظه ی که
چشمامو ببندم بهش فکر میکنم، تو همونی
هستی که دلیلِ حال خوبمی.

مشابه: