جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین خودکشی حرف حق.:

یه دیالوگ خوبی تو فیلم «Hyouka» بود که
می گفت: «تو اسممو می دونی، نه داستانمو،
تو لبخندمو می بینی، نه دردمو، تو متوجه
چیزایی که رها می کنم می شی، نه زخمام،
می تونی حرفامو بخونی، نه ذهنمو، پس
راجبم نه نظر بده و نه قضاوتم کن چون تو
فقط قسمتی از من رو می بینی که خودم
خواستم بهت نشون بدم.»

مشابه: