جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ حرف حق مرگ غمگین دپ:)..🥀:

ده سال بعد از خواب بیدار می شی، یه نگاهی به
تقویمت میندازی، یه نگاه به ساعتت، تو خونه ی
خودت نشستی؛ یه جای خوش آب و هوا با ویوی
قشنگ داری چای می خوری، ماشین رویاهات تو
پارکینگته. به آرزوهات رسیدی، یه خیال آسوده
داری، بلند می شی و تو آینه نگاه می کنی بعد به
خودت میگی: «ایول. همینو می خواستم. مرسی
که هیچوقت کم نیاوردی و ادامه دادی.»

مشابه: