جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه غمگین شکست جدایی:

حسرت واقعى وقتيه که
بفهمى بخاطر بى ارزش ترين چيزها
خودتو بى ارزش کردى...!

مشابه: