جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل تامبو خاص گنگ شاخ مود:)

پروفایل تامبو خاص گنگ شاخ مود:):

یه وقتایی بهش بگین میدونم بعضی روزا آدم
جالبی برات نیستم و یکمم رو مخم بعضی
وقتا هم حرفای چرت و پرت میزنم و عصبیت
میکنم یه وقتایی هم ناخواسته از روی
حسودی یا هرچیز دیگه اذیتت میکنم ولی
خب هیچکس نمیتونه به اندازه من دوست
داشته باشه.

مشابه: