جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل تامبو خاص گنگ شاخ مود بنفش.

پروفایل تامبو خاص گنگ شاخ مود بنفش.:

داشتم فکر میکردم بعضیامون خیلی
بی‌رحمانه داریم یه دردایی رو تحمل میکنیم،
دردایی که خیلی بزرگ‌تر از قد و قواره ماست،
هیچ وقت حق انتخابی براشون نداشتیم،
زورشون خیلی بیشتر از لبخندامونه، دردایی که
هر بار از خودت میپرسی چرا من؟! و هر بار
جوابی که هیچوقت پیداش نکردی غمگین
و غمگین‌ترت میکنه.

مشابه: