جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل تامبو خاص گنگ شاخ مود غمگین.

پروفایل تامبو خاص گنگ شاخ مود غمگین.:

‏ميگه اوج غصه اونجاست كه وقتى دارى تو
ناراحتيات دست و پا مى زنى، دور و برتو نگاه
مى كنى و مى بينى هيچكى برات نيست.

مشابه: