جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
و به جایی رسیدم که قوی مانده ام با تمام غم هایم..

و به جایی رسیدم که قوی مانده ام با تمام غم هایم..:

..

مشابه: