جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه شیک مدرن خیابان.

پروفایل پسرانه شیک مدرن خیابان.:

من مغرورم ولی هیچ وقت از عذرخواهی کردن نترسیدم
هیچ وقت جلوی گریه هامو نگرفتم
هیچ وقت از اشتباهاتم سر باز نزدم
در برابر هیچ لبخندی اخم نکردم .
مغرور بودن با عقده ای بودن و عقب افتاده بودن متفاوته !

مشابه: