جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل سیاه سفید پسرانه غمگین..

پروفایل سیاه سفید پسرانه غمگین..:

تبدیل نشید به آدمی که از خودش و علایقش
و اعتقاداتش میگذره تا یسری آدما کنارش
بمونن. آدما میرن و میان. ولی میرسی به
جایی که میری جلو آیینه و خودتو کلا نمیشناسی.

مشابه: