جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل سیاه سفید پسرانه غمگین

پروفایل سیاه سفید پسرانه غمگین :

چقدر گذشتیم ، بخشیدیم ، نادیده گرفتیم،
چقدر گفتیم حالا یه اشتباهی کرد سخت
نگیر ، چقدر گاهی کوچیک شدیم حتی...
چقدر گاهی مهربون بودیم ؛ همه این کارو
کردیم تا نگهشون داریم که بعدا شرمنده
دلمون نشیم ، ولی همه جوره شرمنده
عقلمون شدیم.

مشابه: