جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه فرفری مود گنگ شاخ

پروفایل پسرانه فرفری مود گنگ شاخ:

انتظار سخت است
فراموش کردن هم سخت است!
اما اینکه ندانی
باید انتظار بکشی
یا فراموش کنی،
از همه سخت تر است ...