جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ مود تنهایی.:

هر وقت خیلی ناراحت و ناامید شدید یاد این
دیالوگ از فیلم‌ شوالیه تاریکی بیوفتید:
«تاریک ترین ساعت شب، درست ساعتی
مانده به سپیده دم است.»

مشابه: