جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته شاخ دپ غمگین ترس از دست دادنش.:

مدتِ زیادی در این جسم نخواهید بود‌؛
با شرف زندگی کنید.

مشابه: