جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته مود دیونه مغرور علی یاسینی:

تلخ ترین قسمت هر آهنگ اونجاست که متوجه خود آهنگ نیستی و تموم توجهت فقط و فقط نسبت به یک تصویر از گذشتست.

مشابه: