جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه لاو طوری خاص مود:

حافظ میگه:
من از بیگانگان هرگز نَنالم که با من هرچه کرد ، آن آشِنا کرد..!
دقیقا همون نقطه وایسادم.

مشابه: