جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه نیم رخ هنری دریا..

پروفایل پسرانه نیم رخ هنری دریا..:

به شعر قیصر امین پور فکر می‌کنم
وقتی که نوشت:
اگر داغ دل بود ما دیده‌ایم...
اگر خون دل بود ما خورده‌ایم...

مشابه: