جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته آهنگ شایان به جز تو نمیدم..:

‌من سالهایِ سال
از این خانه بیرون نرفته ام که تو برگردی !

مشابه: