جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ‌غمگین‌دپ‌مود‌خیانت‌رفتن..:

در میان تمام گلوله ها، عاشقان بیشترین درد
را می‌کشند؛ با هر گلوله، دیگری هم برای
همیشه از پا در خواهد آمد.

مشابه: