جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ استوری شب جاده غمگین دپ مود:

و در این شهر دلی در قفس است قفسی تنگ پر از
تنهایی همدمی میخواهد که سر صحبت دل باز
کند و پری تا که پرواز کند.

مشابه: