جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه لاو خفن جدید:

با یه نفر باش ، با همون یه نفر صدبار قهر و آشتي کن ، ولی هر بار با یه نفر جدید شروع نکن اینجوري آدماي زیادي میتونن داشته باشنت.

مشابه: