جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته بنفش قلب لاو زیبا خاص:

هستی، اما کمرنگ، حرف میزنی اما تلخ، محبت میکنی اما سرد، چه اجباریه آخه بودنت!

مشابه: