جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه لاو طوری خاص:

هیچکس‌بعدهیچکس‌نمرده!
اما‌خیلیا‌بعداون‌اتفاق‌دیگه‌زندگی‌نکردند.

مشابه: