جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ حامیم به نام واسه تو میزنه قلبم

آهنگ حامیم به نام واسه تو میزنه قلبم

متن موسیقی:

واسه تو میزنه قلبم هنوز هنوزم عاشقتم من هنوز
هنوزم آدم قبلم هنوز هنوزم آدم قبلم
هنوزم چشم به راهتم هنوزم فکر حالتم
هنوزم نگرانتم هنوزم ...

مشابه: