جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پارتنر تم کرمی خوشگل شیک

پروفایل پارتنر تم کرمی خوشگل شیک:

🇫🇷𝙹𝚎 𝚟𝚎𝚞𝚡 𝚟𝚒𝚟𝚛𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚜 𝚝𝚎𝚜 𝚢𝚎𝚞𝚡, 𝚖𝚘𝚞𝚛𝚒𝚛 𝚍𝚊𝚗𝚜 𝚝𝚎𝚜 𝚋𝚛𝚊𝚜 𝚎𝚝 ê𝚝𝚛𝚎 𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛𝚛é 𝚍𝚊𝚗𝚜 𝚝𝚘𝚗 𝚌𝚘𝚎𝚞𝚛.
می‌خواهم در چشمانت زندگی کنم، در آغوشت جان دهم و در قلبت دفن شوم.️♡