جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه مود غمگین دپ گنگ شاخ

پروفایل پسرانه مود غمگین دپ گنگ شاخ:

اشتباه کردیم به یسریا گفتیم دوست،
اشتباه کردیم به یسریا اعتماد کردیم،
اشتباه کردیم جواب سلام‌تون رو دادیم،
اشتباه کردیم تو روتون خندیدیم،
اشتباه کردیم،
اشتباه کردیم،
اشتباه کردیم....!!

مشابه: