جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
انگار هیچ کنترلی روی زندگیم ندارم.

انگار هیچ کنترلی روی زندگیم ندارم.:

..

مشابه: