جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ استوری گنگ سنگین مودی لاوطوری:

اگه همه دنیا علیه تو باشن،
اگه یه آدمی داشته باشی که بتونی بهش اعتماد کنی
میتونی به زندگی ادامه بدی...

مشابه: