جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

طُ شدی واصم ماه تو آسمون):💙🥺:

و فاصله
‌بی معناست میان آدمهایی
که سالهاست در قلب
یکدیگر زندگی میکنند.🫂♥️🫀

مشابه: