جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ولی ☽︎ تُــــو ☾︎ بودنِت‌اونقد‌قشَنگه:

که‌قُربـــونِ‌هَر لحظه بودنِـــت‌کنارَم‌برم دلبر...🫀🤍🫂• ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌‎‎‌

مشابه: