جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

﮼شادی‌هایمان‌درمیانِ‌امواج‌دردها‌غرق‌شد.:

دردی که انسان را به سکوت وامیدارد
بسیار سنگین‌تر از دردی‌ست که
انسان را به فریاد وامیدارد ...!
و انسان‌ها فقط به فریاد هم میرسند،
نه به سکوت هم ...!

- فروغ فرخزاد

مشابه: