جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ عاشقانه مود دو نفره حرف حق.:

وقتی میگم برای من با همه فرق داری، یعنی
مشکلای تو مشکلای منه، غمای تو غمای منه،
موفقیتای تو موفقیتای منه، ناراحتیای تو
ناراحتیای منه، هرچی که هست باهمیم،
هرچی که هست شریکیم.

مشابه: