جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری نوشته دلتنگی لاو مود غمگین..:

با خودت که زیاد حرف بزنی؛
از یه جایی به بعد دیگه میشی دونفر
خودت خودتو کامل میکنی خودت رقیب خودت میشی خودت با خودت موفقیتتو جشن میگیری خبری از یه آدم اضافه نیس اینجوری به نوک قله میرسی.

مشابه: