جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

تو که پیشمی آرومم دلبر....💙 ‌:

ᵀᴴᴱ ᴼᴺᴸᵞ ᵀᴴᴵᴺᴳ ᵀᴴᴬᵀ ᴵˢ ᴵᴺ
ᵀᴴᴵˢ ᵂᴼᴿᴸᴰ ᴵˢ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ᴹᵞ ᴸᴼᵛᴱ ᶠᴼᴿ ᵞᴼᵁ

تنها چیزی ڪہ توی این دنیا همیشگیہ
عشـق من بہ توئہ....!♥️🦋•‌‌‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎

مشابه: