جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

یسری بزنیم به بچه گیامون روزای احمق بودنمون :

روزایی ک خوب بود البته خوب که ن ما عقلمون نمیرسید احمق بودیم فکر میکردیم خوب بود 🥀🖤

مشابه: