جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

مــن نسـخ صداتــم بیـا":)🥲💔✨:

دقیقا همونجایی که گوشیتو گذاشتی رو قلبت داری به دیوار لبخند میزنی!
همونجایی که اسمشو جانِ من جانان سیو کردی!
همونجایی که اگه یکم دیرتر جواب زنگاتو بده اشکات یکی درمیون میریزه و فکرت هزار جا میره!
همونجایی که دنبال بهترین متن ها برای اثبات عشقت هستی!
همونجایی که تا اسمش میاد تپش قلبت میره رو دوهزار!
همونجایی که بخاطرش همیشه کنار پریز برقی!
همونجایی که با خوندن همین متن به یادش میوفتی و میخندی:)🤍🥲

مشابه: